علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن

0

چکیده مقاله:

علل طلاق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آراء مفسرین، راهبردهایی را برای کاهش آن یافت. چنین رویکردی به مسئله ی طلاق مسبوق به هیچ پیشینه و زمینه ای نیست.

در این مقاله نُه عامل طلاق به ترتیب اولویت و در قالب سبکی نظیر روش تفسیر موضوعی مبتنی بر ترتیب نزول، استخراج شده است.

مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک متقابل نداشتن، اختلالات اخلاقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی علاقگی، وجود همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طلاق می باشند.

فرضیه نوآورانه این مقاله این است که از ترتیب اهمیت و اولویت عوامل، براساس اشاراتِ منطوق و مفهوم مخالفِ آیات، می توان راهبردهایی را نیز برای کاهش طلاق به دست آورد.

نویسندگان: سید منذر حکیم/ بتول زاهدی فر
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال سیزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره۴۹

 

دانلود متن کامل مقاله «علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن»

شاید دوست داشته باشید