رستاخیز عیسی مسیح

روز رستاخیز عیسی مسیح به روایت مسیحی، حدود دوهزار سال پیش عیسی مسیح، جمعه مصلوب شد و یکشنبه (روز سوم) از مردگان برخاست.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز) رستاخیز عیسی مسیح، از منظر الاهیاتی رکن ایمان مسیحی است که ایمان مسیحی بر آن استوار می‌گردد چه با رستاخیز پسر خدا بودنِ عیسی تثبیت شد و حیات بر مرگ مستولی گشت.

مرگ، برخاستن از مردگان، زندگی نوین و زنده شدن در مسیح، کلیدواژه‌هایی هستند که پولس با آن‌ها این واقعه را تفسیر می‌کند: پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همانگونه که مسیح به وسیله جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی همچون مرگ‌ او با وی یگانه شده‌ایم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود….. زیرا می‌دانیم، چون‌ مسیح از مردگان برخیزانیده شده است، دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. (رومیان ۶: ۴-۱۰)

پولس برخی آیات تورات را نیز با رستاخیز عیسی تفسیر می‌کند: پس به قوم اسرائیل بگویید که هر سال در روز دهم همین ماه هر خانواده‌ای از ایشان یک بره تهیه کند… عصر روز چهاردهم ماه همه قوم اسرائیل این بره‌ها را قربانی کند… در همان شب، گوشت را بریان کنند و با نان فطیر (نان بدون مایه) و سبزیجات تلخ بخورند… این عید که همراه نان فطیر جشن گرفته می‌شود، به شما یادآوری خواهد کرد که من در چنین روزی شما را از مصر بیرون آوردم‌. پس برگزاری این جشن بر شما و نسل‌های آینده شما تا به ابد واجب خواهد بود. (خروج ۱۲: ۳-۱۸)

پولس در تفسیر این آیات سفر خروج، مسیح را قربانی و بره پسخ مسیحیان معرفی می‌کند:
پس خود را از خمیر مایه کهنه پاک سازید تا خمیر تازه باشید، چنانکه براستی بی‌خمیرمایه‌اید. زیرا مسیح بره پسخ ما، قربانی شده است. پس بیایید عید را نه با خمیرمایه کهنه، یعنی خمیرمایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان بی خمیرمایه صداقت و راستی برگزار کنیم. (اول قرنتیان ۵: ۷-۹)

در تفسیر پولس باید به دو نکته توجه کرد؛ نخست اینکه خروج بنی‌اسرائیل از مصر و رهایی از بردگی مصریان، همان زندگی نوین و رستاخیز عیسی مسیحِ عهد جدید است و دوم اینکه عیسی مسیح بره قربانی پسخ است که نماد زنده بودن و حیات ابدی است.

تفسیر عهد قدیم در نگاه پولس، خواه تاکیدی باشد بر اینکه الاهیات مسیحی ریشه در عهدقدیم دارد و خواه نشان دهنده تاکید او بر ایمان و طرد شریعت باشد، رستاخیز مسیح برای پولس زنده شدن همگان در مسیح است: اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است، زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همانگونه که در آدم همه می‌میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. (اول قرنتیان ۱۵: ۲۰-۲۳)
یادداشتی از وحید ستارزاده، دانشجوی دکتری الاهیات مسیحی دانشگاه ادیان و مذاهب

منبع دانشگاه ادیان و مذاهب
شاید دوست داشته باشید