نقش و جایگاه زنان در الهیات رهایی‌بخش

الهیات رهایی‌بخش یکی از الهیات‌های قرن بیستم که خواستار برابری زن و مرد در امور دینی، اجتماعی و تحقق مساوات و عدالت اجتماعی در جوامع، به‌خصوص کشورهای آمریکای لاتین هستند.

0

ردنا (ادیان ینوز) – الهیات رهایی‌بخش برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود قائل به جنسیت و تبعیض بین زن و مرد نیست و زنان را در عرصه‌های مختلف دوشادوش مردان می‌داند.

نوشتار حاضر جستاری است در بیان نقش، جایگاه و تأثیرگذاری زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی ـ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی این الهیات برای رسیدن به آرمان‌های خود.

ابتدا به شکل‌گیری الهیات رهایی‌بخش در آمریکای لاتین اشاره و سپس ویژگی‌های این الهیات را بیان می‌کنیم. بحث مهم دیگری که به آن پرداخته می‌شود جایگاه، زنان در الهیات رهایی‌بخش است که در این زمینه به دفاع از شخصیت و حقوق زنان در این الهیات پرداخته و درنهایت به نقش دینی کلیسایی زنان در الهیات رهایی‌بخش اشاره می‌شود.

متن کامل مقاله

شاید دوست داشته باشید