تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آشنایی با ادیان و مذاهب لبنان

کتاب «آشنایی با ادیان و مذاهب لبنان» باهدف معرفی ادیان و مذاهب کشور لبنان و تبیین نقش و اهمیت آن در صحنه سیاسی ـ اجتماعی لبنان به رشته تحریر درآمده است.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، لبنان، دنیای کوچکی است که در عین برخورداری از طبیعتی زیبا، ادیان و مذاهب رنگارنگی را در خود جای داده است.

در کتاب حاضر، مذاهب متنوع و فعال وابسته به ادیان اسلام و مسیحیت در محورهای تاریخ، عقاید، آیین ها، متون، منابع و شخصیت های مهم، گستره جمعیتی و فعالیت های سیاسی – اجتماعی معرفی شده اند.

اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشور لبنان به دلیل مرز مشترک فا فلسطین اشغالی و سوریه، جایگاهی به این کشور کوچک بخشیده است. ا ما در این میان نقش گرایش‌های دینی و مذهبی این کشور نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. جغرافیای اعتقادی و مذهبی یک کشور از عناصر اساسی تأثیرگذار درصحنه سیاسی و اجتماعی آن کشور محسوب می‌شوند.

مساحت کم با جغرافیای اعتقادی وسیع، مؤلف را بر آن داشت تا ضمن معرفی ا جمالی جغرافیای تاریخی، انسانی، طبیعی و سیاسی، به ترسیم اصول اعتقادی این کشور حجت ایجاد تعامل سالم و تنظیم نوع واکنش‌ها با آنان بپردازد.

آنچه در این نگاره به آن پرداخته‌شده صرفاً ادیان و مذاهب فعال در کشور لبنان می‌باشد.

منبع رسانه ها
شاید دوست داشته باشید