پلیس مرزی هند- تبت همزمان با روز جهانی یوگا در دمای زیر صفر درجه در حال انجام تمرین یوگا

این روز مصادف با جشن تیرگان یا جشن چله تموز است که در ایران چنین جشنی فراموش شده است.