تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اسلام و جنسیت؛ موضوعات مهم و گفتگوها

کتاب «اسلام و جنسیت: موضوعات مهم و گفتگوها» در سه بخش می‌کوشد ضمن بحث در بافت تاریخی‌اش و معرفی تحقیقات جدید، به گفتگوی معاصر پیرامون موضوع بپردازد.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، نظر به شدت توجه سیاسی به اسلام و مسلمانان، که اغلب در میان دغدغه‌های جنسیتی واقع شده، کتاب «اسلام و جنسیت؛ موضوعات مهم و گفتگوها» به عنوان مقدمه‌ای جامع و در دسترس، فرصت مطالعه موضوعات کلیدی، مسائل و گفتگوها در این زمینه جذاب را فراهم می‌سازد.

این اثر به سه بخش تقسیم می‌شود و می‌کوشد ضمن بحث در بافت تاریخی‌اش و معرفی تحقیقات جدید، به گفتگوی معاصر پیرامون موضوع بپردازد.

مطالب کتاب مشتمل بر عناوین مهم ذیل خواهد بود: ازدواج و طلاق، تفاسیر قرآن و سنت، هویت جنسی مرد و زن، دیدگاه کلاسیک اسلامی پیرامون مردانگی و زنانگی، جنسیت و حدیث، چندهمسری و وراثت، زنا و خشونت جنسی، تجارب زیسته افراد خشکِ مقدس، عدالت جنسیتی در اسلام.

مطالعه «اسلام و جنسیت: موضوعات مهم و گفتگوها» به دانشجویان رشته مطالعات دینی، مطالعات اسلامی و رشته‌های مرتبط دیگری مانند مطالعات فرهنگی، سیاست، مطالعات منطقه‌ای، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و تاریخ پیشنهاد می‌شود.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل یک: جنسیت، دین و فمنیسم
فصل دو: مردانگی و زنانگی در سنت تفسیری اسلامی پیشامدرن
فصل سه: منطق افتخار پدرسالارانه و جلوه‌های آن در متون مسلمانان
فصل چهار: تفاسیر قرآن و سنت(منهج) و جنسیت
فصل پنج: جنسیت و حدیث
فصل شش: ازدواج
فصل هفت: طلاق
فصل هشت: چندهمسری و وراثت
فصل نه: زنا و خشونت جنسی
فصل ده: جنسیت و تفاوت جنسی
فصل یازده: تجارب زیسته افراد خشکِ مقدس
فصل دوازده: سازمان مذهبی زنان مسلمان و عدالت جنسیتی در اسلام
فصل سیزده: نتیجه

سایر مشخصات کتاب «اسلام و جنسیت: موضوعات مهم و گفتگوها»
نوسنده: Adis Duderija, Alina Alak, Kristin Hissong
انتشارات: راتلج
سال چاپ: ۲۰۲۰، ویراست اول

منبع کانال مطالعات زن و خانواده
شاید دوست داشته باشید