تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آتئیست‌های انگلیسی دست به دعا می‌شوند!

براساس نتایج یک بررسی ۲۵ درصد افراد ناخداباور یا آتئیست هنگام مواجهه با سختی‌ها، دست به دعا برمی‌دارند.

به گزارش ردنا (ادیان نیوزفطرت خداجویی در نهاد انسان وجود دارد، گرچه برخی از انسان‌ها تلاش دارند با انکار خدای متعال آن را بپوشانند؛ ولی واقعیت آن است که این موضوع در زمان‌های حساس خودش را نشان می‌دهد، به گونه‌ای حتی خود خداناباوران نیز در شرائط سخت زندگی خویش دست به دعا بر می‌دارند.

با اینکه آمار نشان دهنده کاهش سه میلیون نفری مراجعه افراد به کلیسا در سی سال اخیر است اما تحقیقات موسسه ComRes به نمایندگی از سازمان کمک های مسیحی نشان می‌دهد که نیمی از بزرگسالان انگلیس همواره دست به دعا برمی‌دارند.

طبق آمار انگلیس‌ها هنگام دعا و نیایش ۴۲ درصد از خدا تشکر می‌کنند، ۴۰ درصد از خدا شفا می خواهند و ۴۰ درصد دیگر برای دوستان خود دعا می‌کنند.

یک بررسی نشان داده است که یک چهارم افراد غیر مؤمن (ناخداباور – آتئیست) هنگام مواجهه با سختی‌ها، اگرچه اصرار دارند که مذهبی نیستند، عبادت می‌کنند.

برای ملحدان و نژادپرستان، بحران‌های شخصی یا تراژدی شایع‌ترین دلیل برای متوسل شدن به دعا است و یک چهارم اعتراف می‌کنند که با دعا به راحتی احساس تنهایی را نیز کنترل می‌کنند.

متن اصلی خبر

شاید دوست داشته باشید