تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| آشنایی با رشته مطالعات ادیان شرق (ادیان غیرابراهیمی)

آیین های هندوئیسم، جینه، بودیسم، سیک، کنفوسیانیسم، تائوئیسم و شینتو ادیان شرقی محسوب می شوند. دکتر محمد شکری فومشی از رشته مطالعات ادیان شرق می گوید …

ردنا (ادیان نیوز)/ آیین های هندوئیسم، جینه، بودیسم، سیک، کنفوسیانیسم، تائوئیسم و شینتو ادیان شرقی محسوب می شوند. معیار دسته بندی این آیین ها منطقه جغرافیایی است که در آن ظهور کرده اند هندوستان، چین و ژاپن مناطقی هستند که این آیین ها در آنها بروز کرده اند.

شاید دوست داشته باشید