تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

ایمان در کنگره؛ گزارش پیو درباره وضعیت دین‌داری منتخبان جدید کنگره

زمانی که به تعلقات دینی اعضای کنگره صدوهفدهم امریکا می‌نگریم آن را شبیه به کنگره قبلی می‌یابیم البته با تفاوتی بزرگ نسبت به کل آمریکا. درحالی که یک چهارم (۲۶ درصد) امریکایی‌ها خود را غیردین‌دار معرفی می‌کنند، تنها یک عضو کنگره (سناتور دموکرات کریستن سینما از آریزونا) بدون تعلقات دینی معرفی شده است، یعنی دو دهم درصد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، ۸۸ درصد اعضای کنگره مسیحی‌اند درحالی که این آمار در کشور ۶۵ درصد است. به‌طوری که در مقابل ۴۳ درصد از امریکایی‌های پروتستان ۵۵ درصد از اعضای کنگره پروتستانند و در برابر جمعیت ۲۰ درصدی کاتولیک‌ها در جامعه، با آمار ۳۰ درصدی کاتولیک‌ها در کنگره مواجهیم.

در مجموع اعضای کنگره پیرتر از میانگین جامعه بالغان امریکایی‌اند. در آغاز کنگره قبلی متوسط سن مجلس نمایندگان ۵۷.۶ سال و مجلس سنا ۶۲.۹ سال بود.

مرکز تحقیقات پیو اعلام کرده ۷۴ درصد امریکایی‌ها ۵۰ تا ۶۴ ساله مسیحی‌اند درحالی که ۶۵ درصد امریکایی‌ها بیش از ۱۸ سال دارند. این را مقایسه کنید با آمار ۸۸ درصدی مسیحیان کنگره که اختلافی ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در طول چند کنگره قبلی درصد اعضایی که خود را تنها پروتستان معرفی کردند یا به فرقه خاصی از مسیحیت منتسب نکرده بودند افزایش قابل توجهی داشت. از ۳۹ مورد کنگره صد و یازدهم که اولین پژوهش مرکز پیو درباره تعلقات دینی کنگره بود تا ۹۶ مورد اکنون (یعنی از ۷ درصد به ۱۸ درصد). این درحالی است که در جامعه امریکا این آمار تقریباً ثابت بوده و تغییر محسوسی نداشته است.

در همین دوره تعداد کل پروتستان‌ها در کنگره ثابت بوده است: ۲۹۵ مورد در کنگره صد و یازدهم تا ۲۹۴ مورد اکنون. افزایش پروتستان‌هایی که خود را به فرقه خاصی منتسب نکردند متناظر با کاهش تعداد اعضایی است که وابستگی‌های خانوادگی خود را اعلان کردند، مانند پرسبیتری‌ها، اپیسکوپالین‌ها و متدیست‌ها. البته تعداد اعضای این سه فرقه پروتستان کنگره در مقایسه با جمعیت کل‌شان در امریکا بیشتر است.

جمعیت اعضای یهودی کنگره ۶ درصد است در مقایسه با نسبت ۲ درصدی یهودیان در جامعه امریکا. اما بیشتر دیگر گروه‌های غیرمسیحی (بودایی‌ها، مسلمانان، هندوها و یونیتارین‌ها) به نسبت تقریباً مساوی با جمعیتشان در کل کشور در کنگره نماینده دارند.

تقریباً همه اعضای غیرمسیحی کنگره دموکرات‌اند. تنها ۳ نفر از ۲۶۱ نماینده جمهوری‌خواه قسم یاد کردند که مسیحی نیستند که دو نفرشان یهودی بودند.

این‌ها بخشی از مهم‌ترین یافته‌های تحلیلی مرکز تحقیقات پیو درباره جهت‌گیری‌ها و تعلقات دینی اعضای کنگره است. مرکز پیو این آمار را با مرکز آمار امریکا مقایسه می‌کند. به هرحال چون ۸۷ درصد اعضای کنگره در کنگره قبلی هم عضو بودند تغییر محسوسی در آمار این دوره مشاهده نشد.

متدیست‌ها بیشترین تعداد کرسی را از دست دادند (۷ مورد)، باپتیست‌ها ۶ کرسی، کاتولیک‌ها ۵ کرسی و لوتری‌ها ۴ کرسی را واگذار کردند.

در مجموع تعداد مسیحیان کنگره در این دوره سه نفر کاهش داشته است و در میان ۶۳ نماینده غیرمسیحی، ۳۳ نفر یهودی‌اند که تقریباً در دوره‌های اخیر ثابت بوده است. بعد از یهودیان بزرگ‌ترین تعداد این جمعیت (۱۸ مورد) متعلق به نمایندگانی است که وابستگی دینی خاصی را اعلان نکردند. سه نماینده مسلمان که هر سه دموکراتند دوباره انتخاب شدند: آندره کارسون از ایندیانا، ایلهان عمر از مینه‌سوتا و رشیده طلیب از میشیگان. همین طور دو نماینده بودایی هانک جانسون دموکرات از جورجیا و سناتور دموکرات میزی هیرونو از هاوایی. دو نماینده دموکرات هندوی کنگره نیز در کرسی خود ابقا شدند. یک عضو دموکرات جرد هافمن هم که خود را اومانیست نامیده انتخاب شده است. این در حالی است که سه دهم درصد از امریکایی‌ها خود را اومانیست می‌نامند.

کریستین سینما تنها عضو کنگره است که هیچ نوع تعلق دینی از خود بروز نداده است. اما هم او و هم هافمن خود را آتئیست نمی‌دانند.

۸۸ درصد مجلس نمایندگان و ۸۷ درصد مجلس سنا مسیحی‌اند و ۵۵ درصد نمایندگان و ۵۹ درصد سناتورها پروتستانند. در میان پروتستان‌ها هم سه درصد نمایندگان و دوازده درصد سناتورها پرسبیتری‌اند. کاتولیک‌ها سهم بیشتری از نمایندگان را در مقایسه با سناتورها دارند ۳۱ درصد در مقابل ۲۴ درصد.

در این میان، هشت درصد سناتورها در مقابل شش درصد نمایندگان یهودی‌اند. این تقابل برای مورمون‌ها سه درصد برای مجلس سنا در مقابل یک درصد نمایندگان است. همه مسلمانان، هندوها و یونیتارین‌ها در مجلس نمایندگان حضور دارند.

۹۹ درصد جمهوری‌خواهان کنگره خود را مسیحی معرفی کرده‌اند. دو یهودی جمهوری‌خواه عضو مجلس نمایندگان هستند.

اغلب جمهوری‌خواهان کنگره پروتستانند (۶۸ درصد). بزرگ‌ترین گروه پروتستان‌ها باپتیست‌ها (پانزده درصد)، متدیست‌ها (شش درصد)، پرسبیتری‌ها (شش رصد)، لوتری‌ها (پنج درصد) و اپیسکوپالین‌ها (چهار درصد). این در حالی است که ۲۶ درصد جمهوری‌خواهان پروتستان خود را ذیل هیج فرقه خاصی تعریف نکرده‌اند.

در مقابل ۹۹ درصد جمهوری‌خواه مسیحی ۷۸ درصد دموکرات‌ها مسیحی‌اند که تنها ۴۳ درصد آنها پروتستان هستند در برابر ۶۸ درصد جمهوری‌خواهان. در مقابل ۳۴ درصد دموکرات‌ها کاتولیکند در برابر ۲۶ درصد جمهوری‌خواهان. در میان دموکرات‌ها یازده درصد یهودی‌اند و شش درصد تعلق مذهبی ندارند. همه سه نماینده یونیتارین و مسلمان و دو نماینده بودایی و هندو دموکراتند.

اگرچه تعداد اعضای جدید کنگره زیاد نیست تفاوت‌هایی در وابستگی‌های دینی میان نمایندگان قبلی و جدید وجود دارد. تعداد مسیحیان کنگره افزایش پیدا کرده است. در میان ۶۷ نماینده جدید انتخاب شده تنها شش نفر مسیحی نیستند که سه نفرشان یهودی‌اند.

بزرگ‌ترین تفاوت آن است که ۲۷ درصد نمایندگان جدید خود را متعلق به فرقه خاصی معرفی نکرده‌اند که این آمار در مجلس قبلی ۱۷ درصد بوده است.

البته تعداد کاتولیک‌های جدید و قبلی نیز کمی تغییر داشته و از سی درصد یه ۲۷ درصد رسیده است.

نگاهی به گذشته درحالی که جمعیت مسیحیان آمریکا در کل رو به کاهش گذارده است اما همچنان نسبت سنگین مسیحیان کنگره پایدار مانده است. در کنگره هشتاد و هفتم که در ۱۹۶۱ تشکیل شد و نخستین مجلسی است که این نوع آمار از آن موجود است، ۹۵ درصد اعضا مسیحی بودند درحالی که طبق آمار مؤسسه گالوپ در همان زمان ۹۳ درصد کل کشور نیز مسیحی بودند. این در حالی است که امروزه تنها ۶۵ درصد مردم امریکا مسیحی‌اند اما همچنان ۸۸ درصد از اعضای کنگره مسیحی هستند.

منبع دین آنلاین
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.