خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

توهین کنندگان به ادیان رسمی و قومیت های ایرانی مجرم شناخته می شوند

قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، پس از ابلاغ رئیس جمهور، در روز چهارم اسفند ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و از ۱۹ اسفند ماه اجرایی خواهد شد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در دی ماه ۱۳۹۷، هشتاد و دو نفر از نمایندگان مجلس دهم، طرح یک فوریتی را با عنوان «طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تغزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ارائه کردند.

دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی و دیگر نمایندگان پیروان ادیان الهی در مجلس نیز از پیشنهاددهندگان و امضاکنندگان این طرح بودند. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اهانت به اشخاص حقیقی قوانین روشنی وجود دارد ولی برای اهانت به جمع های وسیع تر از یک نفر از جمله توهین به ادیان یا اقوام که دارای مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بیشتری است، قوانین مشخصی وجود نداشت، نمایندگان پیشنهاد دهنده این قانون به دنبال رفع این خلا قانونی و این حلقه مفقوده بودند تا بدین ترتیب این قانون توهین به ادیان و مذاهب را جرم انگاری کنند و همچنین نقش بازدارندگی داشته باشد.

کلیات طرح نمایندگان مجلس در قالب افزودن یک فصل مشتمل بر ۶ ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در صحن علنی مجلس مطرح شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و به صورت معمول در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ کمیسیون قصایی و حقوقی مجلس گزارش یک فوریتی خود را به مجلس ارائه کرد. در این طرح ۲ ماده در نظر گرفته شده بود تا به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق شود.

در نهایت نمایندگان مجلس در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ این قانون را تصویب نهایی کردند و در روز ۱۵ بهمن ماه به تایید شورای نگهبان رسید و در روز ۲۹ بهمن ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و در روز چهارم اسفند نیز در روزنامه رسمی منتشر شد و از ۱۵ روز پس از انتشار، اجرایی می شود.

ماده یک طرح مذکور که با عنوان ماده ۴۹۹ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اضافه شده است می گوید:
هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می شود.

همچنین این ماده با دو تبصره همراه است:
تبصره ۱- منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹» می باشد.

تبصره ۲- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.

منبع برساد
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.