تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

طراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی

ارتباطات و رسانه در گذر زمان، همواره در تعامل با یکدیگر بوده و درنتیجه، طی تاریخ، همواره رسانه های موجود و نوظهور در خدمت دین قرار داشته اند.

پیوند دین و ارتباطات، به ویژه رسانهه ای جمعی نوین، به آغاز پیدایش دین و ارتباطات، یعنی خلقت انسان بازمی گردد؛ از یکسو، دین در اساس «پیامی» است که از جانب خداوند برای انسانها آمده است و از سوی
دیگر، ارتباطات و رسانه، مجرا و وسیله حمل و انتقال پیام است. این دو در گذر زمان، همواره در تعامل با یکدیگر بوده و درنتیجه، طی تاریخ، همواره رسانه های موجود و نوظهور در خدمت دین قرار داشته اند که بصورت عمده شامل رسانه های سنتی و ارتباطات میانفردی بوده است.

سیدمحمدجواد میرجعفری در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی مفهومی کارشناسی دینی در رسانه ملی از منظر صاحبنظران به این مقوله پرداخته است.

دانلود مقاله

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.