ایدئولوژی آتئیسم و دموکراسی ۰۶ آذر ۱۳۹۸

ایدئولوژی آتئیسم و دموکراسی

موضوع اصلی این نوشتاری گفتاری پیرامون توصیف و چرایی شکل گیری جریانی به نظر رو به رشد در ایران است که با شعار علم‌گرایی (scientism) دعوت به گذار به مدرنیته در قالب انکار و حذف تمامی مفاهیم سنت (Tradition) از زندگی اجتماعی می‌کند و مهم‌ترین عامل عقب ماندگی جوامع را از جمله جامعه ایران را سنت و به ویژه بخش فربه و سترگ آن یعنی ادیان می‌داند. این جریان ستیزه جو خود را «آتئیسم» معرفی می‌کند.

آتئیسم
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

آفریقا با آتئیسم مواجه می‌شود

به گزارش ادیان نیوز، گروه‌های آتئیست در افریقا تأکید می‌کنند که علم و تفکر انتقادی روش بهتری برای درک دنیای طبیعی است. یکی از این گروه‌ها که برجستگی بیشتری یافتند آتئیست‌های کنیا هستند که برای ثبت روز آتئیست‌ها به عنوان روز تعطیل عمومی تلاش می‌کنند. رهبر این گروه می‌گوید: “ما از دولت می‌خواهیم که تعطیل […]