مرور برچسب

آرشیو پیوس دوازدهم

پاپ سال آینده آرشیو پیوس دوازدهم را منتشر می‌کند

به گزارش ادیان‌نیوز، رهبر کاتولیک‌های جهان می‌خواهد، سال آینده اسناد مربوط به دوران رهبری کلیسای کاتولیک توسط پیوس دوازدهم را جهت تحقیقات منتشر کند. منتقدان، پیوس دوازدهم را متهم به سکوت در برابر…

پاپ سال آینده آرشیو پیوس دوازدهم را منتشر می‌کند

به گزارش ادیان‌نیوز، رهبر کاتولیک‌های جهان می‌خواهد، سال آینده اسناد مربوط به دوران رهبری کلیسای کاتولیک توسط پیوس دوازدهم را جهت تحقیقات منتشر کند. منتقدان، پیوس دوازدهم را متهم به سکوت در برابر…