مرور برچسب

آیت الله سید کمال حیدری

ضرورت به میان آمدن فهم و «قرائت زنان» از دین

ردنا (ادیان نیوز): در این که مردان و زنان از نظر تکوینی و وجودی – چه در بُعد جسمی، چه در بُعد روحی و روان شناختی، و چه از جهت دستگاه های ادراکی و معرفت شناختی – به گونه ای متفاوت خلق شده اند تردیدی…