بایگانی‌ آینده اینترنت
آینده اینترنت در جهان اسلام ۲۱ آذر ۱۳۹۸

آینده اینترنت در جهان اسلام

موضوع مورد بحث ما این است که اینترنت در جهان اسلام در سال های آینده چه مسیرهایی را می تواند طی نماید؛ فرصت هایی که نشناختن و نپرداختن به آن، شاید در آینده تبدیل به تهدیدهای بزرگی برای جهان اسلام گردد.