مرور برچسب

احمد اسماعیل بصری

سیری در هویت و ادعاهای جریان انحرافی احمد الحسن

بازخوانی پرونده مدعی یمانی با مقالات و گفتگوهایی درباره شخصیت احمد اسماعیل بصری معروف به احمد الحسن، پیشینه علمی او و سیر صعودی ادعاهای وی که از ادعای نیابت به نبوت و یا حتی الوهیت صعود پیش رفته است.…