بایگانی‌ اخبار غیبی
«مرآت الغیب؛ در اخبار غیبی و وقوع برخی از علائم ظهور» منتشر شد ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
به کوشش رسول جعفریان؛

«مرآت الغیب؛ در اخبار غیبی و وقوع برخی از علائم ظهور» منتشر شد

کتاب «مرآت الغیب؛ در اخبار غیبی در باب علوم جدید و وقوع برخی از علائم ظهور» تألیف سیدمحمدعلی مبارکه‌ای به‌کوشش رسول جعفریان و به همت نشر مورخ منتشر شد.