مرور برچسب

ازدواج عرب جاهلی

مواجهه قرآن با ازدواج عرب جاهلی

ادیان نیوز: قرآن کریم در مقابل فرهنگ زمانه خود برخوردی منطقی داشته به این ترتیب که به طور مطلق آنرا نپذیرفته است بلکه در این فرهنگ هر آنچه موافق با وحی، عقل و فطرت بوده پذیرفته و آنچه با خرافات، جهل و…