مرور برچسب

ازد.اج در اسلام

تغییرات کاربردی مهریه در گذر زمان

بخش اول: کارکرد نخستِ مهریه احکام شریعت اسلام بر دوگونه است: یا «امضایی» می باشد و یا «تاسیسی». هنگامی که مُبدع حکمی، شرع اسلام باشد، آن نهاد «تاسیسی» محسوب می شود. ولی هنگامی که آن نهاد، از…