مرور برچسب

استخاره با قرآن

شناخت حجت الهی از طریق استخاره با قرآن؟

احمد بصری معتقد است، می توان از طریق استخاره با قرآن به امامت یک امام پی برد و حقانیت او را ثابت کرد. درحالی که در سیره عملی رسول خدا(ص)، ائمه و یارانشان دلیل اثبات امامت با استخاره جایگاهی ندارد.