بایگانی‌ اسرائیلی ها
یک نظرسنجی: اسرائیلی‌ها نگران قطعی روابط با دیگر یهودیان جهان هستند ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

یک نظرسنجی: اسرائیلی‌ها نگران قطعی روابط با دیگر یهودیان جهان هستند

نتایج یک نظرسنجی نشان داد که بیشتر اسرائیلی ها از جنگ داخلی بیشتر از جنگ با ایران واهمه دارند.