درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

اسقف سیپان کچجیان