مرور برچسب

اسماعیل شفیعی سروستانی

کرونای جهانی، زمینه‌ساز دولت جهانی

واگذاری اختیاراتی در گستره جهانی به سازمان‌های بین‌المللی وابسته به مجامع مخفی ماسونی به بهانه ناتوانی کشورها برای مقابله با ویروس کرونا، این مجامع را بیش از پیش به تأسیس دولت جهانی نزدیک می‌کند.