مرور برچسب

اصل وو ـ وى

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۲)

مفهوم دائو چند مفهوم اساسى در دائودجینگ به کار مى رود که ایضاح آنها، فهم دیدگاه آیین دائو را درباره ارتباط انسان و طبیعت میسّر مى سازد. مهمترین آنها «دائو» است. کتاب را که مى گشاییم، یکباره احساس مى…