مرور برچسب

اصول فقه

بررسی جامعیت دین در نسبت با قواعد فهم دین

درباره قواعد فهم دین دو قول وجود دارد؛ یک قول کمال و جامعیت دین را مستلزم آن می داند که دین قواعد فهم خود را هم ارائه دهد. قول دوم این است که قواعد فهم دین امری درون دینی نیست بلکه عقلی است.