مرور برچسب

التهاب جنسی

ازدواج موقت ضرورت قرن ۲۱

به گزارش ادیان نیوز، در جامعه ما التهاب جنسى رو به تزاید است و به دلیل نا کارآمدى سیستم فعلى ازدواج، هرچه مى‏ گذرد، ازدواج سخت‏تر مى ‏شود. از طرفى نیز توصیه به حفظ و نگهدارى خود از خلاف هاى جنسى…