مرور برچسب

امربه معروف

مسئولیت پذیری دینی در برابر خانواده

ادیان نیوز(ردنا): هر انسانی در این دنیا، نسبت به اطرافیان مسئول است؛ چرا که یا خانواده دارد که در قبال اعضای خانواده مسئول باشد، و یا خانواده ای ندارد، که در این صورت نسبت به جامعه وظایفی بر عهده دارد…