مرور برچسب

امنیت و اقتصاد

تحولات در گذر از کرونا

تحولات در طبیعتاً نگاه به آینده و تاثیر این واقعه در مناسبت‌های آینده ضمن آن که باعث می‌شود، از غافلگیر شدن احتراز کنیم، بلکه می‌توانیم به جای ورود به آینده نامعلوم، آینده‌های متصور خود را بسازیم.