درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

امور زنان و خانواده ریاست جمهوری