مرور برچسب

اندیشمندان شیعی

مبانی کلامی و تاریخ‌نگاری بررسی موردی سنجش سند در نگاه علامه جعفر مرتضی

ردنا (ادیان‌نیوز)/ مقدمه و بیان مسأله: مفهوم و چگونگی و ارزیابی پیوندهای کلام از جمله موضوعاتی است که در یکی دو دهه اخیر مورد توجه تاریخ‌پژوهان کشورمان قرار گرفته است. یکی از چالش‌های جدی تاریخ‌نگاری…