مرور برچسب

اندیشه دینی

آسیب شناسی دین پژوهی در عصر مدرنیته

دین شناسی و دین پژوهی، با ظهور مظاهر مدرنیته دچار برخی آسیب های روش شناختی شده است که واکاوی و تبیین این آسیب ها می تواند به ارتقا روش شناختی مباحث دین شناسی منجر شود که این پژوهش، واکاوی و تبیین این…