تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

اهورامزدا

نماز در آیین زرتشت

نماز یکی از عبادت‌های مزدیسنا است که برای داشتن توجه همیشگی به دستورهای دینی و سپاسگزاری خدا گزارده می‌شود. این دستورها عمدتاً ماهیتی اخلاقی دارند. امروزه نماز پنجگانه را معمولاً موبدان می‌گزارند و…

بهشت زرتشتیان

باور به جهان واپسین نیز از آموزه های اساسی و بنیادین‌ دین‌ زرتشت‌ است که به بررسی بهشت در دین زرتشتیان می پردازیم.

برگردانی از نیایش همازور

هنگامی که موبد در انتهای آیینهای دینی، همازور دهمان می خواند، واژه ها و مفاهیمی چند از آن را می فهمیم و با همین، آن قدر چنان ذوق میکنیم که از آنچه در نمی یابیم در میگذریم.

بهشت و دوزخ در بینش زرتشت

بهشت و جهنم را انسان با انديشه و رفتارش براي خود رقم خواهد زد و جايگاهي نيست كه خداوند از پيش براي خوشگذراني و يا عذاب او آماده كرده باشد.

درباره زرتشت و آئین زرتشتی بدانید

ردنا (ادیان نیوز) / چیزى که امروز بیش از همه شهرت دارد مساله اعتقاد به دو مبدأ خیر و شر یا نور و ظلمت است، به این ترتیب که خداى نیکیها و نور را" اهورامزدا" و خداى شر و ظلمت را" اهریمن" مى‏دانند، و به…