تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

باقر طالبی دارابی

احمد یا فارقلیط!

در تحقیق در این باره به سراغ همکار مسیحی از گرایش کاتولیک رفتم که خود هم استاد الهیات مسیحی در دانشگاه بامبرگ آلمان است و هم یک کشیش مسیحی. او در پاسخ سوالم توضیحی داد