بایگانی‌ بهبود دینداری در ایران
علم الهیات برای بهبود دینداری در ایران چه ایده‌ای دارد؟ ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
در برنامه زاویه بررسی شد؛

علم الهیات برای بهبود دینداری در ایران چه ایده‌ای دارد؟

برنامه زاویه به سردبیری حبیب الله رحیم پور ازغدی با حضور امیر عباس علی زمانی و همایون همتی این پرسش که «علم الهیات برای بهبود دینداری در ایران چه ایده ای دارد؟» را به بحث گذاشت.