تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

تاریخ طبری

چرا طبری مورخ، کتابی درباره غدیر نوشت؟

این نوشته، مشتمل بر چند نکته در باره رویداد غدیر است، در باره سند آن و نیز دشواری هایی که برای روایت و درایت آن در تاریخ پیش آمد. چرا حدیث غدیر را کسی نتوانست انکار کند؟ چرا طبری آن را در تاریخش…