مرور برچسب

تمدن هندوها

بررسی هندوئیسم و مسیحیت در هند و بریتانیای کبیر

ردنا (ادیان نیوز)/ با اینکه انگلیسی‌ها چندین ده سال در هند بوده و مبلغین مذهبی آنان به تعداد زیادی در آنجا زندگی کرده‌اند، با این همه تمدن هند در افکار آنها کمتر جا کرده تا در افکار مردم بعضی از سایر…