بایگانی‌ جرائم ناشی از نفرت
تحسین زن مسلمان بریتانیایی به خاطر دفاع از یک خانواده یهودی ۰۷ آذر ۱۳۹۸

تحسین زن مسلمان بریتانیایی به خاطر دفاع از یک خانواده یهودی

یک زن مسلمان بریتانیایی به دلیل دفاع از خانواده‌ای یهودی که هدف حمله لفظی یک فرد افراط‌گرا قرار گرفته بودند، مورد تحسین کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.