مرور برچسب

جنیدیه

تصوف اسلامی در شرق و غرب دنیای اسلام / بخش نخست

ادیان نیوز - تصوف اسلامی، در مفهوم خاص آن مکتبی باطن‌گرا است که از صدر اسلام، به تدریج نضج یافته و از قرن دوم، به مکتبی قدرتمند و گسترده در دنیای اسلام تبدیل شده است. هم‌پوشانی نسبی تعالیم تصوف با…