بایگانی‌ جهاد همبستگی ملی
ادیان رسمی کشور همراه با ملت ایران پای کار خواهند آمد ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی:

ادیان رسمی کشور همراه با ملت ایران پای کار خواهند آمد

عملیاتی شدن طرح «جهاد همبستگی ملی» عزم تمامی ارگان ها را می طلبد

ادیان رسمی کشور همراه با ملت ایران پای کار خواهند آمد ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی:

ادیان رسمی کشور همراه با ملت ایران پای کار خواهند آمد

عملیاتی شدن طرح «جهاد همبستگی ملی» عزم تمامی ارگان ها را می طلبد.