مرور برچسب

جهانگیرخان قشقایی

فیلسوف مشهوری که سواد نوشتن نداشت

به گزارش ادیان نیوز، مفهوم فلسفه با پدیداری به نام «نگارش» ذاتی به هم پیوسته دارند. چه آنکه فلسفه مادر تمام علوم است و فیلسوف برای بیان عقاید خود راهی جز نوشتن ندارد. بنابراین اینکه ننویسی اما فیلسوف…