مرور برچسب

جهانی اول

صلیب مسیحی و هلال اسلامی

اگر نظریه پردازان روابط بین الملل چنین عمل نمایند، آنها رویکردی را اتخاذ می کنند که فقدان آن بسیار احساس شده بود. یکی از بازنگری های مهم درباره نظریه سکولاریزاسیون، این فرضیه است که حوزه مذهبی و…