مرور برچسب

جوانگ دزو (Chuang Tzu)

آیین دائو / تائو tāo / dāo

ردنا (ادیان نیوز)/ در حدود شش قرن پیش از میلاد مسیح و مقارن با ظهور کنفوسیوس (Confucius) در چین، بودا (Buddha) و ماهاویرا (Mahavira) در هند، افلاطون و سقراط (Socrates) در یونان، زرتشت (Zoroaster) در…