مرور برچسب

حضانت

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا…