مرور برچسب

دائودجینگ

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۲)

مفهوم دائو چند مفهوم اساسى در دائودجینگ به کار مى رود که ایضاح آنها، فهم دیدگاه آیین دائو را درباره ارتباط انسان و طبیعت میسّر مى سازد. مهمترین آنها «دائو» است. کتاب را که مى گشاییم، یکباره احساس مى…

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۱)

 ردنا (ادیان نیوز)/ در میان ارتباطات چهارگانه انسان (با خود و خدا و انسانهاى دیگر و طبیعت) ارتباط انسان با طبیعت شگفت انگیز و در عین حال پر ابهام است. در عصرى که توسعه فن آورى و استفاده فزاینده از…