بایگانی‌ درباره خدا
اشتباه روشنفکران دینی درباره «خدا» ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

اشتباه روشنفکران دینی درباره «خدا»

خدایی که ملکیان، طلب و دعا نزد او را بی‌اثر می‌داند، بیشتر با نفی واقعیت وحی است یا خدایی که سمیع و بصیر است و ربوبیّت دارد و در جهان نقش ایفا می‌کند؟