مرور برچسب

دونالد ترامپ صهیونیست

خداوند و سیاست خارجی آمریکا!

بخش اول: ادعای نه چندان دست اول آقای پمپئو خب، دوباره به اینجا رسیدیم. در سیاست خارجی آمریکا دست حمایت خداوند در کار است. در واقع این بار خداوند ظاهرا تا آنجا پیش رفته که به منظور اطمینان از…

خداوند و سیاست خارجی آمریکا!

بخش اول: ادعای نه چندان دست اول آقای پمپئو خب، دوباره به اینجا رسیدیم. در سیاست خارجی آمریکا دست حمایت خداوند در کار است. در واقع این بار خداوند ظاهرا تا آنجا پیش رفته که به منظور اطمینان از انتخاب…