بایگانی‌ دکتری الهیات تطبیقی
آیا می‌شود یک انسان این همه عمر کند؟ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

آیا می‌شود یک انسان این همه عمر کند؟

امروز یاد این سؤال استاد مسیحی خودم افتادم و بازهم انگار این سؤالش در گوش من زنگ می‌زند. امام مهدی ما (عج) امروز دقیقاً 1185 سالش می‌شود اما آیا این امکان دارد که یک انسان این همه عمر کند؟

آیا می‌شود یک انسان این همه عمر کند؟ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

آیا می‌شود یک انسان این همه عمر کند؟

امروز یاد این سؤال استاد مسیحی خودم افتادم و بازهم انگار این سؤالش در گوش من زنگ می‌زند. امام مهدی ما (عج) امروز دقیقاً 1185 سالش می‌شود اما آیا این امکان دارد که یک انسان این همه عمر کند؟