تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

دیپاک چوپرا

جنبش‏‌های نوپدید دینی معنوی (مجموعه مقالات)

به گزارش ادیان‌نیوز؛ در مقدمه این کتاب آمده است که: مجموعه حاضر، بیست‌‌وهشت مقاله منتخب از تمام مقالاتی است که در شمارگان مختلف فصلنامه مطالعات معنوی رسیدند. ملاک انتخاب مقالات نیز بر اساس دو معیار…