مرور برچسب

روشنفکران دینی

اشتباه روشنفکران دینی درباره «خدا»

ادیان نیوز - ردنا: از من پرسیده‌اند چگونه از استدلا‌ل‌گرایی، فرآیندگرایی، مقدم‌بودن عقل و نظایر این‌ها دفاع می‌کنی و در عین حال مطالبی شوریده و عاطفی ـ عرفانی نوشته و در آن بعضاً چیزهایی را می‌نگاری…