بایگانی‌ شجاعی زند
کیفیت دین داری بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده است ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
علیرضا شجاعی زند:

کیفیت دین داری بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده است

استاد دانشگاه تربیت مدرس در برنامه زاویه گفت: معتقدم کیفیت دین داری به مراتب بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده است.